Verrassend WinkelweekendVerrassend Winkelweekend
De BoekenzolderDe Boekenzolder
Leidse CultuurwekenLeidse Cultuurweken
De WeekendklasDe Weekendklas
Filmproject Slaaghwijk WereldwijkFilmproject Slaaghwijk Wereldwijk

Fonds 1818

Organisatie

Een donatie voor de aanleg van een park waar Leidenaren kunnen tuinieren, bewegen en elkaar kunnen ontmoeten. Het ondersteunen van een opvanghuis voor jonge moeders die niet zelfstandig voor hun baby kunnen zorgen. Trainingen om beginnende organisaties op weg te helpen met het schrijven van een goed projectplan of het werven van fondsen. Het zijn slechts een paar voorbeelden van de vele manieren waarop Fonds 1818 bijdraagt aan de Leidse samenleving.

Wat is Fonds 1818

Fonds 1818 is een vermogensfonds dat geld en ondersteuning geeft aan organisaties en buurtbewoners die zich inzetten voor een betere maatschappij. Een maatschappij waarin we de handen uit de mouwen steken en we oog hebben voor de ander en het groen om ons heen.

Aandachtsgebieden

Welzijn
Een betrokken samenleving waarin mensen gelijke kansen krijgen en naar elkaar omkijken. Daar gaat het om bij projecten binnen het aandachtsgebied Welzijn. Met het organiseren van een enkele ontmoeting bereik je dit niet. Fonds 1818 is er voor aanvragers die herhaaldelijk onderlinge contacten mogelijk maken tussen mensen en groepen die niet vanzelfsprekend met anderen in aanraking komen.  

Maatschappelijke opvang
Aanvragers binnen dit aandachtsgebied zetten zich in voor kwetsbare mensen die zich niet of met moeite staande kunnen houden in de samenleving. Bijvoorbeeld dak- en thuislozen, asielzoekers, (ex)-slachtoffers van relationeel geweld en jongeren in de jeugdzorg. Zij hebben ondersteuning nodig om hun eigen weg te kunnen vinden.

Financiële zelfredzaamheid
Geldproblemen doen zich in vele vormen voor. Dit maakt het thema even urgent als complex. Fonds 1818 steunt projecten die zich richten op het voorkomen en verminderen van financiële problemen onder kwetsbare doelgroepen. Ook helpt het fonds initiatieven op het terrein van arbeidstoeleiding, mits de gemeente haar steentje bijdraagt.

Vrijwilligerswerk
Zonder vrijwilligers zou het grootste deel van de projecten die Fonds 1818 steunt niet van de grond komen. Om betrokken vrijwilligers te vinden én hen vervolgens met de juiste vaardigheden en kennis van zaken aan de slag te kunnen laten gaan, worden er uiteenlopende projecten opgezet. Die projecten steunt het fonds binnen dit aandachtsgebied.

Zorg
Eerstelijnszorg is een taak van de overheid en hiervoor verleent Fonds 1818 geen steun. Fonds 1818 richt zich wel op welzijnsinitiatieven binnen de zorg. Het fonds ondersteunt zowel activiteiten binnen als buiten zorginstellingen, als deze maar bijdragen aan het welbevinden van de deelnemers.

Sport, Spel & Bewegen
Fonds 1818 steunt projecten die kwetsbare groepen stimuleren om (meer) te sporten en bewegen. Van het inrichten van openbaar toegankelijke speel- en sportplekken en sportactiviteiten in kwetsbare wijken tot sportverenigingen die de buurtfunctie van hun accommodatie willen versterken of een specifieke doelgroep een steuntje in de rug willen geven.  

Educatie
Fonds 1818 steunt educatieprojecten die de sociaal-economische positie van de doelgroep versterken, die bijdragen aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden over onderwerpen waarmee de doelgroep minder vanzelfsprekend in aanraking komt.

Natuur & Milieu
Een gezonde en groene leefomgeving bevordert het welzijn van bewoners in onze regio. Je kunt bij Fonds 1818 aankloppen met groenprojecten op plekken waar dat nodig is, met name in natuurarme wijken, buurten en straten. Ook steunt het fonds initiatieven die inzetten op bewustwording en gedragsverandering, 

Amateurkunst
Fonds 1818 steunt uitingen van amateurkunst met een duidelijke sociaal-maatschappelijke functie. Het gaat om initiatieven waarbij het samenkomen van bevlogen en vrijwillige deelnemers minstens zo waardevol is als de kwaliteit van de uitvoering of het eindproduct zelf. 

Historie

De doelstellingen van Fonds 1818 komen niet uit de lucht vallen. Het welzijn van mens en maatschappij en het streven naar gelijkwaardigheid voeren terug tot de ‘Nutsgedachte’ van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen en de Nutsspaarbank waaruit Fonds 1818 is voortgekomen.

De Haagse Nutsspaarbank werd in 1818 opgericht als instelling zonder winstoogmerk. De spaarbank maakte sparen voor ‘de gewone burger’ mogelijk. Door de bijna twee eeuwen heen breidde de Nutsspaarbank haar werkgebied steeds meer uit. Daardoor werd het uiteindelijk een zakelijke organisatie. Door de fusie met de VSB Bank in 1992 verdween de gedachte van de bank als maatschappelijke instelling. Maar niet volledig. Het eigendom van de Nutsspaarbank, de gebouwen en het geld, was namelijk in handen van een stichting. Dankzij de verkoop van de bank kreeg deze stichting een waardevol aandelenpakket in handen. 

De stichting werd tijdens de fusie omgedoopt tot Stichting VSB Fonds Den Haag en Omstreken. Dit fonds besloot met het geld van de aandelen maatschappelijke projecten te steunen. Op 18 oktober 2001 kreeg de stichting een nieuwe naam: Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen. Met haar nieuwe naam wilde het fonds haar historische achtergrond benadrukken, maar tegelijk onderstrepen dat het een zelfstandige organisatie is.

Voor wie

Fonds 1818 is er voor organisaties zonder winstoogmerk en voor bewoners. Onder organisaties verstaat het fonds stichtingen, verenigingen en sociale ondernemingen. Aan de bedragen die organisaties kunnen aanvragen zitten geen minimum en maximum. De particuliere projecten die Fonds 1818 steunt heten bewonersinitiatieven. Hiervoor zijn donaties van maximaal 1.500 euro beschikbaar.  

Regio

Fonds 1818 is er voor aanvragers in negentien gemeenten: Delft, Den Haag, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Midden-Delfland, Noordwijk, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer en Zoeterwoude.

Criteria

Fonds 1818 stelt een aantal algemene eisen aan een aanvraag:

  1. De aanvrager voert het project uit in één of meer gemeenten binnen de regio van Fonds 1818, en richt zich met het project op inwoners van deze gemeenten.

  2. De aanvraag wordt ingediend namens een stichting, vereniging, sociale onderneming of groepje van minimaal drie personen die niet namens een organisatie aanvragen (een bewonersinitiatief).

  3. Fonds 1818 steunt projecten die kwetsbare mensen structureel vooruit helpen, die gelijke kansen bevorderen, die mensen blijvend met elkaar verbinden en die de leefbaarheid in een straat, buurt of wijk verbeteren. Het project sluit aan bij (een aantal van) deze doelen. Voor alle projecten geldt dat de inzet van vrijwilligers van groot belang is.
  4. De aanvrager streeft met het project geen politiek of religieus doel na. Hieronder verstaat Fonds 1818 inspanningen gericht op het werven van politieke stemmen of gelovigen.

  5. De aanvrager zoekt geen financiële steun voor één specifiek persoon of een gezin.

  6. Het project gaat op zijn vroegst zes weken na het indienen van de aanvraag van start.

Wijze van aanvragen

Organisaties en bewoners kunnen hun donatieaanvragen digitaal indienen via een formulier op de website van Fonds 1818. Een aanvraag bevat altijd een projectplan, begroting en dekkingsplan.

De aanvragen van organisaties worden het hele jaar door in behandeling genomen. Maximaal zes weken na het indienen hoor je of je wel of geen donatie van Fonds 1818 ontvangt.

De aanvragen voor bewonersinitiatieven worden vier keer per jaar beoordeeld. Zorg er dus voor dat je de vier deadlines goed in de gaten houdt. 

Contact

Wil je contact opnemen met Fonds 1818? Dat kan via telefoonnummer 070 3641141 of via info@fonds1818.nl. Misschien staat het antwoord op je vraag op de website van Fonds 1818.

Inspirerende voorbeelden van projecten die Fonds 1818 steunt vind je op de Inspiratiepagina, Facebook en Instagram van het fonds.

Azim Dezign Webdesign: Aim Communication Webbeheer: Fonds 1818